אודות

גבולות הדיווח של דו"ח אחריות תאגידית לשנת 2010 הורחבו וכוללים את כל מפעלי התאגיד בארץ עשרות אתרי ייצור בכל העולם. דוח זה מסכם את פעילות כימיקלים לישראל בע"מ בנושאים חברתיים, כלכליים וסביבתיים.

1. תקופת הדיווח: בדוח מדווחים נתונים המסכמים את השנה הקלנדארית 2010. לדוח צורפו נתונים משנים קודמות על מנת לאפשר השוואה בין שנים, לאתר מגמות ולהציב יעדים עתידיים.

2. מחזוריות הדיווח: דוח האחריות התאגידית האחרון של כימיקלים לישראל פורסם בשנת 2010 וסיכם את פעילות כיל לשנת 2009. הדוח מתבסס על עקרונות ה-GRI, אך לא היה זה דוח GRI מלא.

במהלך שנת 2010 פירסמו המגזרים העיקריים של כיל, מגזר הדשנים ומגזר המוצרים התעשייתיים, דוחות אחריות תאגידית העומדים ברמה B של ה-GRI. בכוונת כיל להמשיך ולפרסם בהמשך דוחות אחריות תאגידית על פי עקרונות ה-GRI מידי שנה. דוח זה הינו דוח המקיף את פעילות התאגיד בכל רחבי העולם.

3. גבולות הדיווח: הנתונים הכמותיים בדוח זה נוגעים לשלושת מגזרי כיל: מגזר דשנים, מגזר מוצרים תעשייתיים ומגזר מוצרי תכלית.בנוסף מדווחים הביצועים של חברת מגנזיום ים המלח.

הנתונים נאספו מכל מפעלי התאגיד בארץ ועשרות אתרי ייצור ברחבי העולם. חשוב לציין כי בדוח זה לא נכללו נתונים לגבי מיזמים משותפים הנעשים מחוץ לגבולות המגזרים וכי הנתונים החברתיים, בהקשר של פעילות בחו"ל, מדווחים רק על ידי אתרי ייצור מרכזיים.

4. תוכן הדוח: חברת כיל מדווחת על פי עקרונות היוזמה לדיווח גלובלי – The Global Report Initiative. זוהי יוזמה בין מגזרית לדיווח סביבתי-חברתי בעסקים, בהשתתפות ארגוניo חברתיים-סביבתיים וגורמים עסקיים. פרטים נוספים ניתן למצוא כאן. הדוח עומד בדרישות רמה B של ה-HRI וכולל התייחסות לנספח מגזרי (GRI Sector supplement) של תעשיית הכרייה והמתכות הרלוונטי למספר חברות בתאגיד.

על מנת לאפשר ולעקוב באופן תקופתי אחר המגמות והתהליכים העיקריים המתרחשים בתאגיד המידע, הדוח כולל מידע של מספר שנים. בשנים האחרונות נעשו שינויים בארגון ונרכשו חברות חדשות. חלק מהמגות המדווחות בתחום הביצועים הסביבתיים מושפעות הן מכך שהיתה עליה משמעותית בייצור בהשוואה לשנת 2009 והן מהצטרפות של אתרי ייצור חדשים שהחלו לדווח משנת 2010 בלבד.

הנושאים המדווחים בדוח זה נבחרו על פי הקריטריונים של ה-GRI, ביניהם קריטריון המהותיות (materiality). כיל נמצאת בשיח עם מחזיקי העניין שלה באופן שוטף. מידע נוסף בנושא שיח עם מחזיקי עניין ניתן למצוא כאן.

בדגשים בדוח ואופן המבנה שלו נבעו מתוך התחשבות בהרכב מחזיקי העניין המגוון של כיל ותוך התייחסות למשובים המתקבלים מהציבור ומהרגולאטורים.

במקרה של חברת תעשייתית עם אתרי ייצור בארץ ובעולם, ניתן דגש על ההשפעות הסביבתיות של החברה, הן ברמה המקומית-ישראלית והן ברמה הגלובלית. בכדי לתת מענה מפורט למחזיקי העניין המקומיים, כיל מדווחת בדוח זה על השפעותיה הסביבתיות העיקריות, הן ברמת התאגיד והן ברמות פירוט גבוהות יותר על מנת שהדוח יהיה רלוונטי למחזיקי עניין רבים ככל שיתן. הדוח מציג את יעידיה העיקרים של כיל ושל מגזריה השונים לטווח הקצר ולטווח הארוך.

5. שיטות מדידה: איסוף המידע נעשה במסגרות פנימיות בחברה על ידי המחלקות הרלוונטיות לנושאי איכות הסביבה, משאבי אנוש, מרכזי מצויינות של החברה המדווחות ועל ידי מטה התאגיד. הנתונים המדווחים הם תוצאה של מדידה ישירה של הנושא הנדון וחישובים בעת הצורך (אלא אם צוין אחרת).

על מנת לעמוד על המגמות המתרחשות בחברה בכל אחד מנושאי הדיווח, נעשה גם ניסיון לספק מידע משנים קודמות, הצגת נתונים בדוח נעשתה על פי פרוטוקול ה-GRI.

6. שינויים בדיווח: זוהי השנה הראשונה בה נאספים נתונים מאתרי הייצור של כיל מכל רחבי העולם. כיוון שתשתית הדיווח עדיין בהקמה בקרב חברות התאגיד בחו"ל, מספר חברות דיווחו נתונים חלקיים.

הטמעת תשתיות הדיווח תמזער עיוותים אלה בעתיד ואנו צופים שיפור מתמיד באיכות הדיווח. השינוי המשמעותי מדוחות קודמים הן של המגזרים והן של התאגיד הוא הרחבה משמעותית של גבולות הדיווח. הדוח הנוכחי כולל את אתרי הייצור של התאגיד הפרוסים בכל רחבי העולם.

כיל אינה מעבירה את הדוח לביקורת חיצונית בשלב זה (external assurance). בטווח הארוך, כיל רואה עצמה כחלק מהמגמה העולמית המתרחשת בנוגע לדוחות משולבים. דוחות משולבים הינם דוחות שנתיים בהם כלולים כל הנתונים הפיננסים הנדרשים מחברות וההתייחזות לנושאים חברתיים וסביבתיים. דוחות אלו יעברו בהכרח מבדק חיצוני.

 

סגור לתגובות.